Data szkolenia

28-29.09.2024

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00

Niedziela: 9.00- 14.00

Miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

Koszt szkolenia

1000 zł z VAT/ osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z metodami diagnozy stanu widzenia obuocznego ze szczególnym uwzględnieniem technik pomiaru zeza ukrytego i jawnego.

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest dla ortoptystów, optometrystów, lekarzy okulistów. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifiakcji zawodowych (ksero dyplomu).

Osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

Program szkolenia

Ramowy program kursu

 1. Usystematyzowanie wiedzy na temat widzenia obuocznego.
 2. Definicja, charakterystyka i uwarunkowania prawidłowego widzenia obuocznego.
 3. Stopnie widzenia obuocznego. Jednoczesna percepcja, mechanizm fuzyjny, stereopsja.
 4. Metody pomiaru. Normy, sposób zapisu wyników i interpretacja.
 5. Heteroforia a heterotropia – wyjaśnienia definicyjne, przyczyny.
 6. Fuzja motoryczna i sensoryczna. Fuzja peryferyczna i centralna. Ćwiczenia.
 7. Dodatnia i ujemna względna wergencja fuzyjna. Pomiar wergencji fuzyjnych. Pojęcie rezerwy fuzyjnej. Ćwiczenia
 8. Testy równowagi sensorycznej a ocena fuzji. Ćwiczenia
 9. Pomiar stereopsji do dali i bliży. Ćwiczenia.
 10. Badanie cover-test do dali i bliży. Rodzaje (CU, ACT, PCT). Ćwiczenia.
 11. Badanie zeza ukrytego i jawnego na Krzyżu Maddoxa.
 12. Badanie zeza ukrytego na Skrzydle Maddoxa. Ćwiczenia.
 13. Badanie kąta zeza na foropterze: metoda z pałeczką Maddoxa, metoda van Graefe’go. Ćwiczenia.
 14. Zasady badania, sposób zapisu i interpretacja wyników.
 15. Całościowa ocena stanu widzenia obuocznego.
 16. Ćwiczenia.
 17. Analiza karty badania i interpretacja wyników.
 18. Ostateczne rozpoznanie.
 19. Heteroforia i heterotropia. Klasyfikacja szczegółowa.
 20. Korespondencja siatkówkowa rodzaje i sposoby pomiaru. Metoda porównania kątów, metoda z pryzmatem pionowym, metoda Heringa.
 21. Badanie przy użyciu okularów Bagoliniego. Interpretacja wyników.
 22. Pomiar heteroforii i heterotropii do dali i bliży. Analiza porównawcza dostępnych metod: CT, PCT, matoda z pałeczką i skrzydłem Maddoxa, metoda van Graefe’go. Badanie na synoptoforze. Badanie zeza przy użyciu stereoskopu – Bernella i innych metod.
 23. Ćwiczenia.
 24. Warsztaty – Casusy.
 25. Podsumowanie szkolenia.

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.