Zapraszamy Drogich Pacjentów od obioru Kart Stałego Pacjenta w recepcji gabinetu.

Nie wiesz czy Karta Ci przysługuje? Zadzwoń do nas lub przeczytaj regulamin.

Regulamin Karty Stałego Pacjenta

§ I

Organizatorem akcji jest ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia Specjalistyczny Gabinet Ortoptyczno-Optometryczny, mieszczący się przy ul. Królewskiej 5/3 w Krakowie, NIP: 677 212 99 03, REGON: 121188257, zwany dalej ORTO-OPTICA.

§ II

Karta Stałego Pacjenta ORTO-OPTICA jest kartą imienną, uprawniającą do określonych w niniejszym regulaminie zniżek oraz bezpłatnych wizyt kontrolnych na zasadach również określonych w regulaminie, wyłącznie w Gabinecie ORTO-OPTICA w Krakowie.

§ III

Karta może zostać wydana Pacjentom ORTO-OPTICA, którzy:

 •  uczestniczyli w przynajmniej dwóch płatnych z góry seriach ćwiczeń ortoptycznych, obejmujących co najmniej 10 spotkań, lub:
 •  skorzystali w ORTO-OPTICA z co najmniej 3 odpłatnych pełnych badań diagnostycznych, lub:
 •  wykonali badanie w ORTO-OPTICA i zakupili co najmniej dwie pary okularów korekcyjnych
 •  całą rodziną (co najmniej trzy osoby) wykonali odpłatne badania w ORTO-OPTICA, wtedy karta przysługuje wszystkim członkom rodziny, którzy wykonali badania;
 •  wyjątkowo w innych, nieuwzględnionych w regulaminie przypadkach, za zgodą Dyrektora ORTO-OPTICA.

§ IV

Karta Stałego Pacjenta jest kartą imienną, co oznacza, że z przysługujących z kartą benefitów może korzystać Pacjent, który otrzymał kartę (z wyjątkiem karty rodzinnej, §2 pkt 5). W przypadku Pacjentów niepełnoletnich, rodzice lub opiekunowie Pacjenta mogą korzystać z rabatu na usługi medyczne oraz okulary dla dziecka, dziecku przysługują również bezpłatne wizyty kontrolne na zasadach określonych w §7 regulaminu. Karta zostaje wydana na wniosek Pacjenta lub na zlecenie Specjalisty Prowadzącego/Kierownika Jednostki.

§ V

Pacjent otrzymujący kartę, lub jego rodzic/opiekun podpisuje potwierdzenie odbioru karty, zostaje poinformowany o przysługujących mu z kartą benefitach. Regulamin karty jest dostępny do wglądu w recepcji ORTO-OPTICA oraz na stronie internetowej www.orto-optica.pl. ORTO-OPTICA prowadzi ewidencję wydanych kart, z podziałem na karty imienne, oraz karty rodzinne.

§ VI

Posiadaczom Karty Stałego Pacjenta ORTO-OPTICA przysługuje stały, 10% rabat na:

 •  wszystkie usługi medyczne, tj. wszystkie ujęte w cenniku badania oraz terapię wzrokową;
 •  okulary (przy zakupie oprawy wraz z soczewkami okularowymi);
 •  rabat nie łączy się z innymi, okresowymi promocjami, chyba, że regulamin tych promocji stanowi inaczej;
 •  rabat łączy się z promocją „Przy zakupie okularów badanie gratis”.

§ VII

Posiadacze Karty Stałego Pacjenta ORTO-OPTICA mają możliwość skorzystania z bezpłatnych wizyt kontrolnych, na określonych poniżej warunkach:

 •  częstotliwość wizyt: jedna wizyta w miesiącu;
 •  wizyta może obejmować (opcjonalnie): badanie przy użyciu autorefraktokeratometru, lampy szczelinowej, test Amslera, sprawdzenie ostrości wzroku, ruchomości gałek ocznych, cover test, badanie stereoskopii do dali i do bliży, ewentualnie inne badania, po zaleceniu oraz za zgodą Specjalisty prowadzącego leczenie Pacjenta;
 •  czas badania: do 15 minut;
 •  o ewentualnej konieczności wykonania badań uzupełniających Pacjent jest informowany przez Specjalistę podczas wizyty kontrolnej, wówczas może się on zdecydować na dodatkowe badania odpłatnie, korzystając z przysługującego mu rabatu.
 •  wizyty bezpłatne w ramach Karty Stałego Pacjenta realizowane są tylko po wcześniejszym umówieniu się.

§ VIII

Nieodwołanie zaplanowanej wizyty, która nie odbyła się z powodu niestawienia się Pacjenta, powoduje utratę prawa do zniżek, jeśli należność za zarezerwowany termin nie została uregulowana.

§ IX

Regulamin obowiązuje od dn. 1.11.2014 r. do odwołania. ORTO-OPTICA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Decyzje w kwestiach nierozstrzygniętych przez regulamin podejmuje Dyrektor ORTO-OPTICA.