PODSTAWY ORTOPTYCZNO-OPTOMETRYCZNEJ TERAPII WIDZENIA

Data szkolenia

dwa terminy:

29-30.01.2022

02-03.04.2022

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00

Niedziela: 9.00- 14.00

Miejsce

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Koszt szkolenia

700 zł /z VAT

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawami ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia według autorskiego programu ORTO-OPTICA.
Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Ortoptyści, optometryści, okuliści z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w diagnostyce widzenia obuocznego. Wymagane poświadczenie kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska-Jeleń – dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog. Ukończyła także studia doktoranckie z pedagogiki. Obecnie studiuje nauki medyczne w zakresie widzenia i zeza na wydziale Okulistyki i Ortoptyki na Uniwersytecie w Sheffield  (Anglia). Od ponad 20 lat oddana zawodowo, przede wszystkim, ortoptyce  i  terapii widzenia. Szczególnym zainteresowaniem darzy zagadnienia z ortoptyki klinicznej, ortoptyki pediatrycznej oraz neurooptometrii. W gabinecie ORTO-OPTICA specjalizuje się w szczególności w  doborze pryzmatów, ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia, zaburzeniach akomodacji oraz badaniu najmłodszych Pacjentów od 2 miesiąca życia.Dyrektor i właściciel Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków–Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika – Oddział Okulistyczny, w Poradni Leczenia Zeza w Bochni, Gabinecie Optometrycznym przy ulicy Kalwaryskiej 84 w Krakowie, Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus oraz za granicą. Vice-przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Światowego Stowarzyszenia Okulistyki Pediatrycznej i Zeza (WSPOS).  Nauczyciel oraz wykładowca. Współautorka m.in.  podstawy programowej, programu nauczania dla ortoptystek.   Ukończyła 4-letnie studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym AI.  Z uwagi na zmianę tematyki pracy badawczej, planuje dalsze badania i obronę doktoratu w przyszłości. Współpracuje jako ekspert z portalem MEDYCYNA PRAKTYCZNA (dział okulistyka). Autorka publikacji i licznych artykułów popularnonaukowych z zakresu ortoptyki.  Od kilku lat udziela indywidualnych porad dotyczacych diagnozy i terapii ortoptycznej pod adresem: ewa@ortoptyka.pl.  Doskonali swój warsztat pracy w kraju i za granicą, uczestnicząc w kongresach min. IOA, ESA. Posiada kilkadziesiąt certyfikatów ukończenia zagranicznych kursów specjalistycznych.


mgr Dorota Piszczek – dyplomowana ortoptystka, tyflopedagog, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków – Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej oraz w gabinetach kontaktologicznych w Krakowie przy ul. Batorego 25 i przy ul. Długiej 28. Nadzorując przebieg kształcenia ortoptystek brała udział w konsultacjach w Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus, Zajmowała się diagnozowaniem wad refrakcji i zaburzeń w obuocznym widzeniu u dzieci i u dorosłych oraz prowadziła terapię ortoptyczną w gabinecie Oko-Medica w Skawinie.
Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie realizowała wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator. Członek krajowego zespołu do spraw kształcenia ortoptystów. Z zaangażowaniem zajmuje się także tematyką aplikacji soczewek kontaktowych. Od kilku lat udziela indywidualnych porad w zakresie terapii funkcji wzrokowych oraz użytkowania soczewek pod adresem dorota-piszczek@wp.pl

Program szkolenia

Ramowy program kursu

 1. Wprowadzenie do terapii widzenia.
 2. Prawidłowe widzenie obuoczne. Modele widzenia.
 3. Normy dla wybranych funkcji wzrokowych.
 4. Znaczenie prawidłowej korekcji: okularowej, soczewkowej, pryzmatycznej.
 5. Diagnoza stanu widzenia obuocznego – ocena występowania zaburzeń.
 6. Cele terapii widzenia. Wskazania. Przeciwwskazania.
 7. Zasady prowadzenia terapii widzenia. Współpraca interdyscyplinarna. Etyka zawodowa.
 8. Ćwiczenia okulomotoryczne.
 9. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 10. Ćwiczenia akomodacji i konwergencji.
 11. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 12. Ćwiczenia antysupresyjne.
 13. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 14. Ćwiczenia oparte na diplopii fizjologicznej.
 15. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 16. Definicja niedowidzenia, rodzaje oraz stopnie niedowidzenia.
 17. Leczenie niedowidzenia – wybrane metody leczenia.
 18. Obturacja – rodzaje obturacji, aktualne wytyczne.
 19. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji wzrokowej.
 20. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 21. Warsztaty –planowanie terapii widzenia: prawidłowa diagnoza, rozpoznanie zaburzenia, cele terapii, rodzaje ćwiczeń, plan leczenia.
 22. Casusy – omówienie przypadków.
 23. Dylematy w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego. Kiedy warto rozważyć zabieg operacyjny? Kiedy nie podejmować terapii widzenia? Kiedy zaprzestać terapii? Jeden pacjent wielu specjalistów prowadzących. Dyskusja.
 24. Podsumowanie szkolenia.

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.