Regulamin kursów doszkalających

Regulamin kursów doskonalących
w ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Dane firmowe: ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia, mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045, NIP: 677-212-99-03, Regon: 121188257,
tel. 886 799 700 mail: kontakt@orto-optica.pl
nr konta firmowego: CITI BANK: 92 1030 0019 0109 8530 0031 1195

POSTANOWIENIA

§ 1
ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu
w oparciu o wcześniej przygotowany program i plan zajęć, w terminach ustalonych
i zaakceptowanych przez Uczestników przed rozpoczęciem kursu. Uczestnicy zobowiązują się do dokonania opłaty za kurs najpóźniej 14 dni przed kursem oraz do dopełnienia formalności związanych z rejestracją (przesłanie prawidłowo uzupełnionej karty zgłoszeniowej oraz skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

§ 2
Rezygnacja ze szkolenia, z zachowaniem prawa do otrzymania zwrotu całości wpłaconej kwoty możliwa jest do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia. Uzyskanie zwrotu po tym terminie nie będzie możliwe. W przypadku nagłych zdarzeń losowych powodujących konieczność rezygnacji Uczestnika po tym terminie, możliwe jest przeksięgowanie wpłaty na następny termin szkolenia, wyłącznie za zgodą dyrektora ORTO-OPTICA.

§ 3
ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy z powodu rezygnacji Uczestników grupa szkoleniowa będzie liczyła mniej niż
6 osób. Informacja taka zostanie przekazana Uczestnikom nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia. Jeżeli ustalenie nowej, dogodnej dla Uczestników daty szkolenia okaże się niemożliwe, Uczestnikom zostanie zwrócona całość wpłaconej kwoty.

§ 4
ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia jako organizator i autor szkolenia oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia szkoleń, a także dysponuje odpowiednio wyposażoną salą wykładową oraz sprzętem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć praktycznych. Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkoleń doskonalących dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami zawodowymi.

§ 5
ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia ponadto zapewni uczestnikom przewidziane dla danego kursu materiały szkoleniowe oraz zobowiązuje się dbać o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć i przyjazną, sprzyjającą poszerzaniu wiedzy atmosferę.

§ 6
ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia (dla wybranych szkoleń) prowadzi dziennik zajęć, gromadzi protokoły egzaminacyjne (dla kursów, po których następuje egzamin końcowy) oraz każdorazowo sporządza ewidencję wydanych zaświadczeń/certyfikatów.

§ 7
Organizator kursu, jak i jego uczestnicy, zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, dbania o porządek i czystość użytkowanych pomieszczeń oraz stosowania się do ogólnie przyjętych zasad i norm porządku publicznego.

§ 8
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, aktywnego uczestnictwa w zajęciach (w tym przede wszystkim wykonywanie zadań praktycznych zaleconych przez wykładowcę w określonych przez niego ramach czasowych), podążania w trakcie kursu za poleceniami wykładowcy oraz niezakłócania przebiegu szkolenia.

§ 9
Uczestnicy zgłaszając się na kurs akceptują przewidziany program i tematykę szkolenia. Uczestnicy są świadomi, że szkolenie odbywa się w grupach 8-12-osobowych, wg. określonych wcześniej ram czasowych. Wobec powyższego, Uczestnicy rozumieją, że nie będą na ich prośbę realizowane treści niezwiązane z tematyką szkolenia oraz że Wykładowcy poświęcają wszystkim Uczestnikom zbliżoną ilość czasu na przeprowadzenie instruktażu i dodatkowe wyjaśnienia. Uczestnicy będą starali się tak uczestniczyć w szkoleniu, aby zapewnić sobie nawzajem możliwość jak najpełniejszego udziału w zajęciach praktycznych i teoretycznych.

§ 10
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż zaświadczenie ukończenia kursu otrzymują osoby które były obecne na minimum 12 h zajęć oraz wykazały się aktywnością podczas zajęć i ćwiczeń praktycznych. Jeżeli dla danego kursu przewidziany jest egzamin końcowy, wymagane będzie także pozytywne zaliczenie egzaminu.

§ 11
Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach, bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie. Niedozwolone jest także spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających w trakcie trwania szkolenia.

§ 12
W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, takich jak: spożywanie alkoholu i/lub przyjmowanie środków odurzających w trakcie trwania szkolenia, przebywanie w stanie nietrzeźwości w trakcie trwania szkolenia, szczególnie uciążliwe zakłócanie przebiegu szkolenia, zachowanie wulgarne, agresywne, zagrażające innym Uczestnikom/Wykładowcom, umyślne powodowanie szkód, Uczestnik łamiący w w. sposób postanowienia regulaminu zostanie usunięty ze szkolenia bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 13
Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych będących wyposażeniem gabinetu możliwe jest tylko po wcześniejszym instruktażu i pod nadzorem wykładowcy.

§ 15
W przypadku korzystania ze sprzętu bez przyzwolenia i pod nieobecność wykładowcy, za ewentualne uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność finansową ponosi uczestnik, który wyrządził szkodę.

§ 16
ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy uczestników pozostawione w szatni lub salach szkoleniowych.

§ 17
Celem pełnego prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz wystawienia faktury, uczestnik wyraża zgodę na podanie: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu mailowego. ORTO-OPTICA ma również prawo wymagać od Uczestnika potwierdzenia jego kwalifikacji i uprawnień zawodowych (w przypadku kursów przeznaczonych wyłącznie dla specjalistów).

§ 18
Wysyłając zgłoszenie na szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) wchodzącego w życie dnia 25 maja 2018 i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia.
Administratorem danych jest ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia z siedzibą w Krakowie 30-045, ul. Królewska 5/3. NIP: 677 212 99 03, REGON: 121188257, tel. 12 346 26 75, 886 799 700, e-mail: kontakt@orto-optica.pl.

§ 19
ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia ma prawo do wykonywania zdjęć w trakcie zajęć, oraz do wykorzystania ich na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i innych,
a akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem na to zgody przez Uczestników kursu. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgodna publikację zdjęć, na których widniałby jego wizerunek (zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994,art. 81), może wysyłając kartę zgłoszeniową złożyć również stosowne, pisemne oświadczenie, które będzie respektowane zgodnie z jego życzeniem.

§ 20
Uczestnicy zgłaszający się na kurs zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją jego postanowień.

§ 21
W trakcie pandemii Uczestnicy szkolenia oraz Wykładowcy zobowowiązani są
do noszenia maseczek zakrywających usta i nos.
Liczba osób podczas szkolenia zależna jest od możliwości zapewnienia bezpicznych warunków podczas wykładów i ćwiczeń i wynosi między 4-8 osób.